Tính đến hết ngày 30/09/2019 số đối tượng tham gia BHYT là 1.226.030 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,86% dân số; Số người tham gia BHXH là 246.152 người, đạt 38,73% lực lượng lao động; tổng số thu: 9 tháng năm 2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.985 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng (10,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73,38% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, đường 25/4 phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Danh mục tìm kiếm

DANH MỤC LƯƠNG CƠ SỞ

STTNghị địnhThời điểm áp dụngMức lương tối thiểu
1 05/CP Ngày 26/01/1994 01/01/1995 120.000
2 06/CP Ngày 21/01/1997 01/01/1997 144.000
3 175/1999/NĐ-CP Ngày 15/12/1999 01/01/2000 180.000
4 77/2000/NĐ-CP Ngày 15/12/2000 01/01/2001 210.000
5 03/2003/NĐ-CP Ngày 15/01/2003 01/01/2003 290.000
6 118/2005/NĐ-CP Ngày 15/09/2005 01/10/2005 350.000
7 94/2006/NĐ-CP Ngày 07/09/2006 01/10/2006 450.000
8 166/2007/NĐ-CP Ngày 10/12/2007 01/01/2008 540.000
9 33/2009/NĐ-CP Ngày 06/04/2009 01/05/2009 650.000
10 28/2010/NĐ-CP Ngày 25/03/2010 01/05/2010 730.000
11 22/2011/NĐ-CP Ngày 04/4/2011 01/5/2011 830.000
12 31/2012/NĐ-CP Ngày 12/4/2012 01/5/2012 1.050.000
13 66/2013/NĐ-CP Ngày 27/6/2013 01/7/2013 1.150.000
14 47/2016/NĐ-CP Ngày 26/5/2016 01/5/2016 1.210.000
15 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 01/7/2017 1.300.000