Tính đến hết tháng 05/2019 số người tham gia BHYT là 1.212.830 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 94.5% dân số.; số người tham gia BHXH là 234.144 người; số người tham gia BH tự nguyện là 5.139 người. Số thu BHXH, BHTN, BHYT là 545,7 tỷ đồng, đạt 38.9% kế hoạch thu của BHXH Việt Nam. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH - Số 22, Đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Danh mục tìm kiếm

DANH MỤC LƯƠNG CƠ SỞ

STTNghị địnhThời điểm áp dụngMức lương tối thiểu
1 05/CP Ngày 26/01/1994 01/01/1995 120.000
2 06/CP Ngày 21/01/1997 01/01/1997 144.000
3 175/1999/NĐ-CP Ngày 15/12/1999 01/01/2000 180.000
4 77/2000/NĐ-CP Ngày 15/12/2000 01/01/2001 210.000
5 03/2003/NĐ-CP Ngày 15/01/2003 01/01/2003 290.000
6 118/2005/NĐ-CP Ngày 15/09/2005 01/10/2005 350.000
7 94/2006/NĐ-CP Ngày 07/09/2006 01/10/2006 450.000
8 166/2007/NĐ-CP Ngày 10/12/2007 01/01/2008 540.000
9 33/2009/NĐ-CP Ngày 06/04/2009 01/05/2009 650.000
10 28/2010/NĐ-CP Ngày 25/03/2010 01/05/2010 730.000
11 22/2011/NĐ-CP Ngày 04/4/2011 01/5/2011 830.000
12 31/2012/NĐ-CP Ngày 12/4/2012 01/5/2012 1.050.000
13 66/2013/NĐ-CP Ngày 27/6/2013 01/7/2013 1.150.000
14 47/2016/NĐ-CP Ngày 26/5/2016 01/5/2016 1.210.000
15 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 01/7/2017 1.300.000